Sunday, February 15, 2009

Que haidar & Linda Jasmin


14.02.09
Nikah & Sanding @ Bora Ombak, Ampang


Linda's momdiarak ke pelamin


khutbah nikah


Linda's son, Khalif